League Events
XTPL
XTPL


website »

2022 | Season Rankings
November 19-20 Mech-X-Ball OPEN
October 15 Mech-X-Ball
September 18 Champions Cup
September 17 Challengers 3vs3
August 14 Texas Cup Aug
August 13 Challengers 3vs3
July 30 Mech-X-Ball
June 25 Mech-X-Ball

Past Events of 2022
May 14, 2022 May 3-man Challengers
May 7, 2022 Mech-X-Ball
April 16, 2022 Mech-X-Ball
February 12-13, 2022 Texas Cup Feb 2022

2021 | Season Rankings
September 26, 2021 Champions Cup XBall
September 25, 2021 Fall Challengers 3-Man
July 11, 2021 Texas Cup
July 10, 2021 Summer Challengers 3-Man
March 13, 2021 Spring Challengers 3-Man
January 31, 2021 Texas Cup Jan 31st 2021

2020 | Season Rankings
September 20, 2020 Fall Challengers 3-Man Sept 20th
July 19, 2020 Texas Cup July 19th 2020
July 18, 2020 Challengers 3-Man July 18th 2020
March 15, 2020 Saint Patricks 3-Man Challengers
January 26, 2020 Texas Cup January 2020

2019 | Season Rankings
September 22, 2019 Challengers and Champions 3-Man
July 14, 2019 Texas Cup Summer
March 17, 2019 XTPL Saint Patrick’s 3-Man
January 27, 2019 Texas Cup Jan 2019

2018 | Season Rankings
October 21, 2018 Oct 21st Challengers 3-Man
August 12, 2018 TEXAS CUP
July 1, 2018 XTPL Independence
March 18, 2018 XTPL Kick Off 2018