Brackets: CNP- 3ra Valida Bogota

XBALL OPEN (Open) X-Ball™ (Sat-Sun) 4 teams. 3 teams advance (top 3)


XBALL D4 (D4) X-Ball™ (Sat-Sun) 7 teams. 4 teams advance (top 4)


XBALL D5 (D5) X-Ball™ (Sat-Sun) 8 teams. 4 teams advance (top 4)