Rankings: Family Paintball Center #3

Novice

Rank Team Points
1 Miami Soul 100
2 710 Boyz 87.14
3 Miami Lifestyle 74.29
4 Miami Lifestyle Black 61.43
5 Hit Me If You Can 48.57
6 Fulla 35.71
7 Miami United 22.86
8 Undertow Kids 10