Team Roster

Home Town: Eaton, Ohio
Field: Hamilton, Ohio